بسیج دانشجویی

دانشکده ادبیات فارسی ، فلسفه و زبان های خارجی دانشگاه تبریز

بسیج دانشجویی

دانشکده ادبیات فارسی ، فلسفه و زبان های خارجی دانشگاه تبریز

بسیج دانشجویی

انتشار لینک های مختلف به منزله تایید یا رد آنها نمی باشد و فقط به عنوان اطلاع رسانی درج می گردند
بیانیه های رسمی با درج لفظ بیانیه و اخبار با درج لفظ اخبار انتشار می یابد
تارنمای خبری شامل اخبار مهم و جالب روز است

در بخش نوا و نما آخرین تولید های گروه هنری بسیج دانشکده را می توانید مشاهده و دانلود نمایید

بسیج دانشجویی

دانشکده ادبیات فارسی ، فلسفه و زبان های خارجی
دانشگاه تبریز

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
تارنمای خبری
بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی از اولین پایگاههای فعال حوزه بسیج دانشجویی شهید مهدی باکری دانشگاه تبریز می باشد

این درگاه به منظور ارتباط بیشتر ما بین دانشجویان و سایر مخاطبان با بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه تبریز می باشد
و همچنین یکی از راههای ارتباط ما با مسئولین نیز همین درگاه می باشد

بسیج دانشجویی دانشکده متشکل از مسئول بسیج دانشکده و دو جانشین خواهران و برادران و 7 معاونت فرهنگی ، سیاسی ، علمی ، نیروی انسانی ، اداری پشتیبانی ، آموزش ، تربیت بدنی ، رابط رهپویان نور و واحد ادبی می باشد

واحد ادبی
بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز که مسئولیت آن در سال جاری بر عهده بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات گذاشته شده است و سطح عملکرد آن در کل دانشگاه تبریز می باشد

//bayanbox.ir/id/5122196143211410097?view